Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Các bước chính tiến hành bảo lãnh tín dụng

Quy trình cấp bảo lãnh tín dụng được mô tả như sau:

Ý tưởng dự án đầu tư

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp cận Ban quản lý Cơ chế Hỗ trợ tài chính (AMU) tìm kiếm cơ hội hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua chuyên gia tư vấn hoặc Ngân hàng cho vay (NHCV). Đối với những DNNVV thực hiện lặp lại công nghệ đã được áp dụng thành công theo Dự án Hỗ trợ đầu tư xanh (GIF) thì bỏ qua nội dung này.

Thẩm định tính phù hợp của dự án đầu tư

DNNVV nộp bản mô tả tóm tắt về ý tưởng dự án được trình bày dựa trên Hồ sơ đăng ký hỗ trợ được mô tả tại Phụ lục [1] cho AMU. AMU tiến hành thẩm định tính phù hợp của dự án đầu tư, tham vấn cố vấn kỹ thuật của Dự án chuyển hóa Carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng(LCEE), Đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật(TSP) hoặc Văn phòng Tiết kiệm năng lượng(VPTKNL) (trong trường hợp cần hướng dẫn thêm) nhằm đảm bảo dự án thỏa mãn các tiêu chí cơ bản được mô tả tại mục 2.3.3 của Tài liệu hướng dẫn thực hiện.

Nộp hồ sơ đăng ký cấp bảo lãnh tín dụng và trả thưởng tiết kiệm năng lượng

Sau khi dự án được thẩm định tính phù hợp và có kết quả hợp lệ, DNNVV chuẩn bị hồ sơ vay vốn và nộp hồ sơ cho NHCV theo hướng dẫn của NHCV. Sau đó, doanh nghiệp chính thức nộp Hồ sơ đăng ký hỗ trợ của GIF cho AMU kèm theo Thư Xác nhận hồ sơ vay vốn của NHCV. Mẫu Hồ sơ đăng ký hỗ trợ của GIF theo mẫu tại Phụ lục [1]. Thư Xác nhận hồ sơ vay vốn của NHCV theo mẫu tại Phụ lục [2].

Thẩm định tiền dự án

AMU yêu cầu một đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật (TSP) tiến hành thẩm định tiền dự án. Mục đích của hoạt động thẩm định này là nhằm đánh giá tính khả thi, quy mô đầu tư và quy mô trả thưởng dự kiến của dự án. TSP có thể đề nghị điều chỉnh thiết kế dự án nhằm giúp DNNVV nâng cao hiệu quả đầu tư. Báo cáo thẩm định tiền dự án sẽ được tham vấn VPTKNL và được trình bày theo biểu mẫu tại Phụ lục [3].

Hợp đồng Vay giữa DNNVV và NHCV

Hợp đồng Vay và các thỏa thuận liên quan (nếu có) được ký bởi NHCV và DNNVV (Bên Vay), theo đó NHCV sẽ cấp cho Bên Vay một Khoản vay, nhằm mục đích tài trợ (toàn bộ hay từng phần) việc Bên Vay đầu tư thiết bị hoặc công nghệ mới nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và các tiêu chí khác như đã nêu trong Hướng dẫn Hoạt động.

Thỏa thuận giữa ĐSQ Đan Mạch và NHCV

Thỏa thuận ký kết giữa ĐSQ Đan Mạch và NHCV mô tả chi tiết trách nhiệm của mỗi bên, bao gồm các quy trình cần tiến hành khi khoản vay của DNNVV trở thành nợ xấu (theo định nghĩa nợ xấu của NHNNVN) và NHCV yêu cầu thực hiện thanh toán bảo lãnh tín dụng.

Cấp bảo lãnh tín dụng

Khi các thỏa thuận giữa DNNVV và NHCV, thỏa thuận giữa ĐSQ Đan Mạch và NHCV được ký kết và thoả mãn, ĐSQ Đan Mạch (thông qua AMU) đề nghị Ngân hàng quản lý quỹ (NHQLQ) cấp bảo lãnh tín dụng cho NHCV.

Thực hiện dự án đầu tư

DNNVV thực hiện dự án đầu tư.

Thẩm định hậu dự án

Sau khi dự án đầu tư được thực hiện và vận hành liên tục trong ít nhất 800 giờ và không có sự cố dừng sản xuất đột xuất đáng kể nào, TSP sẽ tiến hành thẩm định hậu dự án. Mục đích của hoạt động thẩm định này là nhằm xác minh dự án được thực hiện tuân theo các nguyên tắc đã nêu ra trong bản đăng ký dự án đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, thẩm định hậu dự án cũng giúp xác minh mức độ đáp ứng các tiêu chí tiết kiệm năng lượng và các hạng mục đầu tư thực tế của dự án, nhằm xác định mức trả thưởng tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, “thẩm định ngẫu nhiên” có thể sẽ được tiến hành trong quá trình thực hiện dự án do ĐSQ Đan Mạch và Bộ CT quyết định.

Trả thưởng tiết kiệm năng lượng

Trong trường hợp kết quả thẩm định dự án thỏa mãn các yêu cầu, ĐSQ Đan Mạch (thông qua AMU) đề nghị NHQLQ trả thưởng tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp dựa trên các kết quả phân tích trong báo cáo thẩm định hậu dự án.