Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Hỗ trợ từ các đơn vị tham gia dự án

Tham gia vào điều phối và thực hiên các hoạt động của Chương trình Hỗ Trợ Đầu tư Xanh gồm 7 đơn vị.

Ban chỉ đạo chương trình LCEE 

Đơn vị thành lập: Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch

Vai trò và trách nhiệm

- Định hướng tổng thể và quyết định chiến lược thực hiện hoạt động của chương trình LCEE.

- Thông qua Hướng dẫn hoạt động

- Hướng dẫn và đưa ra quyết định đối với các vấn đề quan trọng như chính sách và mục tiêu, kiểm soát ngân sách, các cuộc họp và phân bổ nguồn lực.

- Giám sát tiến độ dựa trên đánh giá của báo cáo nhận được

Ban điều hành và quản lý cơ chế hỗ trợ tài chính

Đơn vị lựa chọn: Đại sứ quán  Đan Mạch – Thay mặt Ban quản lý Dự án

Vai trò và trách nhiệm

- Quản lý các chương trình trong cơ chế tài chính

- Giám sát và báo cáo cho Ban chỉ đạo chương trình  của tất cả các hoạt động của dự án LCEE và các hoạt động liên quan đến cơ chế tài chính.

- Quản lý phát hành bảo lãnh ngân hàng, cũng như các khoản hỗ trợ tiết kiệm năng lượng theo hướng dẫn, tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và phê duyệt bởi Ban chỉ đạo chương trình

-  Thông Ngân hàng quản lý quỹ yêu cầu cấp bảo lãnh, thực hiện bảo lãnh và thực hiện hỗ trợ đầu tư.

Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật tiến hành kiểm tra trước, kiểm tra và kiểm tra ngẫu nhiên, nếu doanh nghiệp được lựa chọn. Đồng thời giám sát và thông báo cho Đại sứ quán Đan Mạch / Văn phòng TKNL (Bộ Công Thương) về tình trạng và kết quả của hoạt động.

Ngân hàng quản lý quỹ 

Đơn vị lựa chọn: Đại sứ quán  Đan Mạch – Thay mặt Ban quản lý Dự án

 Vai trò và trách nhiệm

- Quản lý quỹ chi cho các hoạt động của dự án và cá khoản hỗ trợ đầu tư tiết kiệm năng lượng

- Phát hành bảo ngân hàng theo yêu cầu từ Đại sứ quán Đan Mạch

- Báo cáo về tình trang sử dụng tài khoản của Quỹ

- Báo cáo cho Ban quản trị và quản lý dự án bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bảo lãnh ngân hàng hoặc các khoản hỗ trợ đầu tư

Ngân hàng cho vay (Nằm trong nhóm 1 hoặc 2, theo đánh giá của Ngân hàng nhà nước)

Đơn vị lựa chọn: DNVVN và Đại sứ quán Đan Mạch

Vai trò và trách nhiệm

- Cung cấp các khoản vay đầu tư vào hoạt động sử dụng năng lượng hiệu dựa trên bảo lãnh do ngân hàng quản lý quỹ phát hành

- Quản lý các khoản vay và thực hiện tốt các nghiệp vụ ngân hàng

- Báo cáo lên Bản quản trị và quản lý dự án trong trường hợp các doanh nghiệp không được thực hiện các khoản vay. 

Văn phòng Tiết kiệm năng lượng

Đơn vị thành lập: Bộ Công Thương

Vai trò và trách nhiệm

Văn phòng Tiết kiệm năng lượng có nhiệm vụ kiểm tra và xác minh

- Sự phù hợp của thiết bị và công nghệ được lựa chọn

- Các biện pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất

- Chi phí đầu tư đề xuất

-  Xác minh tỷ lệ đầu tư sử dụng cho mục đích hiệu quả năng lượng

Kiểm tra dự án khi dự án không nhận được các hỗ trợ từ chương trình và các đơn vị tài trợ

Đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật

Đơn vị lựa chọn: Đại sứ quán  Đan Mạch – Thay mặt Ban quản lý Dự án

Vai trò và trách nhiệm

- Tiến hành kiểm tra trước, kiểm tra sau dự án và kiểm tra ngẫu nhiên đối với các dự án được lựa chọn

-  Xác nhận đã tiến hành kiểm tra trước dự án để phục vụ cho việc phát hảnh bảo lãnh

-  Xác minh mức năng lượng tiết kiệm của dự án để phục vụ cho việc hỗ trợ đầu tư

- Thông báo về kết quả  kiểm tra trước và sau sự án, để Ban quản lý và quản trị dự án trao đổi với Ngân hàng quản lý Quỹ chuẩn bị mức hỗ trợ

Đơn vị tư vấn/ ESCOs

Đơn vị lựa chọn: DNVVN

Vai trò và trách nhiệm

- Các đơn vị này có trách nhiệm hỗ trợ các DN trong việc đề xuất các dự án về hiệu quả năng lượng được cơ chế tài chính của dự án LCEE hỗ trợ, thông qua việc vay vốn ngân hàng