Thứ sáu, 18/01/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vay

Tiêu chuẩn đánh giá Doanh nghiệp

Ban điều hành và quản lý cơ chế hỗ trợ tài chính (AMU) của Dự án đưa ra các tiêu chí để lựa chọn và đánh giá Hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thỏa mãn 8 tiêu chí dưới đây.

Ban điều hành và quản lý cơ chế hỗ trợ tài chính (AMU) của Dự án đưa ra các tiêu chí để lựa chọn và đánh giá Hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được lựa chọn là các DNVVN thỏa mãn các tiêu chí sau:

1. Vốn điều lệ 100% trong nước và dưới 100 tỉ đồng

2. Quy mô dưới 300 nhân viên

3. Doanh nghiệp đã được thành lập và đi vào hoạt động

4. Dự án đề xuất chưa được khởi động.

5. Dự án đề xuất sẽ giảm ít nhất 20% lượng năng lượng tiêu thụ hoặc khí thải CO2, trong một công đoạn sản xuất cụ thể hoặc đối với thiết bị cụ thể và phải cao hơn mức quy định tối thiểu cho phép (nếu có áp dụng)

6. Tổng mức đầu tư vào dự án đề xuất phải trên 20.000 USD

7. Tổng mức tài trợ doanh nghiệp nhận được từ GIF (bao gồm trả thưởng tiết kiệm năng lượng) và cơ chế và/hoặc nhà tài trợ khác không vượt quá 30% khoản vay dùng cho dự án.

8. Doanh nghiệp cam kết tiếp các đoàn khách thăm quan học hỏi kinh nghiệm thực hiện dự án và công bố các ví dụ thực tế nhằm khích lệ sự nhân rộng của dự án.