Thứ hai, 18/02/2019
  • Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng từ Quỹ Đầu tư Xanh (GIF) cho 2 hộ sản xuất gốm sứ tại làng Kim Lan

  • Họp Ban chỉ đạo dự án lần 4

  • Chương trình Hỗ trợ đầu tư xanh hướng đến các DNVVN trong 3 lĩnh vực: Gạch, Gốm sứ và Chế biến thực phẩm

  • Đào tạo thực hành cải thiện tiêu thụ năng lượng cho hệ thống lạnh

  • Khoản vay có giá trị từ 400 triệu trở lên

  • Bảo lãnh ngân hàng tới 50% giá trị khoản vaySTT Tên tài liệu Ngày ban hành Download
1 Hướng dẫn lập dự án GIF (Lò hơi) 13/09/2016
2 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: TKNL cho hệ thống lò tuynen (Tiếng Anh) 25/04/2016
Xem online
3 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: TKNL cho sản xuất gạch không nung (Tiếng Anh) 25/04/2016
Xem online
4 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: Sử dụng nhiệt từ năng lượng mặt trời cho sản xuất CN (Tiếng Anh) 25/04/2016
Xem online
5 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: TKNL cho hệ thống lạnh (Tiếng Anh) 25/04/2016
Xem online
6 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: Chuyển đổi từ lò gốm đốt than sang lò gốm đốt bằng LPG (Tiếng Anh) 25/04/2016
Xem online
7 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: Chuyển đổi từ lò hơi đốt nhiên liệu hóa thạch sang lò hơi sinh khối (Tiếng Anh) 25/04/2016
Xem online
8 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: Chuyển đổi từ lò gốm thủ công đốt trấu sang lò tuần hoàn đốt trấu (Tiếng Anh) 25/04/2016
Xem online
9 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: Chuyển đổi từ lò gạch thủ công đốt trấu sang lò tuần hoàn đốt trấu (Tiếng Anh) 25/04/2016
Xem online
10 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: TKNL cho sản xuất gạch không nung (Tiếng Việt) 25/04/2016
Xem online
11 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: Chuyển đổi từ lò gốm đốt than sang lò gốm đốt bằng LPG (Tiếng Anh) 25/04/2016
Xem online
12 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: Chuyển đổi từ lò gốm đốt than sang lò gốm đốt bằng LPG (Tiếng Anh) 25/04/2016
Xem online
13 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: Chuyển đổi từ lò hơi đốt nhiên liệu hóa thạch sang lò hơi sinh khối (Tiếng Việt) 25/04/2016
Xem online
14 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: Chuyển đổi từ lò gốm thủ công đốt trấu sang lò tuần hoàn đốt trấu (Tiếng Việt) 25/04/2016
Xem online
15 Hướng dẫn cho đơn vị cung cấp DVKT: Chuyển đổi từ lò gạch thủ công đốt trấu sang lò tuần hoàn đốt trấu (Tiếng Việt) 25/04/2016
Xem online